2401: Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен зглоб – Редерсман

 Цена: 792ден     *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Служи како идеално решение за замена на конзервативниот гипс, бидејќи со оваа ортоза се постигнува солидна имобилизација и контрола на движење на лакотниот зглоб. Самиот редерсман овозможува контролирана флексија и екстензија, и може точно да се одреди степенот на аголот под кој треба да биде позициониран зглобот.

Медицински индикации

G54.0 заболувања на брахијалниот плексус

M19.1 посттрауматска артроза на други зглобови

G82.1 спастична параплегија

М19.2 друга секундарна артроза

M21.2 флексиона деформација

M24.5 контрактура на зглоб

M75.0 атхезивен капсулит на рамо

M62.4 контрактура на мускул

S52.0 фрактура на горен крај на улна

S53.1 дислокација на други и неозначени делови на лакот

T92.1 секвели од фрактура на рака

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет

Конзервативно или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива