Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен зглоб-редерсман

Пасивна подлактна ортоза од пластична маса

Радиалис апарат