Не оди на товар на

ЦЕНА: 4900 ден.

Опис:

Пневматскиот антидекубитален душек, е составен од 130 меури со висина од 7см.Принципот на работа на душекот е наизменично полнење и празнење на меурите во 6 минутни интервали, со што се менува притисокот на одреден дел на телото, и се спречува појава на декубитални рани.Овој душек е наменет за превенција и третман од создавање на декубитални рани од прв стадиум кај лежечки пациенти. Може да се користи и во болнички и во домашни услови.