7202: Метална патерица подпазувна со регулирање на висина

 Цена: 40денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Медицински индикации:

S82.9 фрактура на потколеницата, неозначено ниво

S82 фрактура на потколеницата, вклучувајќи го и глуждот

S79.9 неозначена повреда на колкот и бедрото

S79 други и неозначени повреди на колкот и бедрото

S79.7 мултипли повреди на колкот и бедрото

S72.9 фрактура на фемурот, неозначен дел

S72 фрактура на фемурот

B91 секвели од полиомиелит

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво

M15.9 полиартроза неозначено

M05 ; M06; M07; M08 ; M10 воспалителни полиартропатии

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија

G80 церебрална парализа

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем

G20-G26 екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем

Q72(Q72.0-Q72.1) редукциски дефекти на долен екстремитет

Z96.6 присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет

Z89.4-Z89.6 стекнат недостиг на долен екстремитет

Т93(Т93.0-Т93.9) секвели од повреди на доен екстремитет