2403: Пасивна подлактна ортоза од пластична маса

 Цена: 425денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Оваа ортоза е изработена од пластична маса со мека внатрешност. На горниот дел има 4 велкро лепенки со цел да се овозможи имобилизација и стабилизација на рачниот зглоб.

Медицински индикации

G56.0 синдром на карпален тунел

G56.3 лезија на радијален нерв

G56.3 лезија на радијален нерв

M65.9 синовит и тендосиновит, неозначено

M70 мекоткивни заболувања поради употреба, прекумерна употреба и притисок

T92.1 секвели од фрактура на рака

T92.2 секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шепа

T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет

S52.0 фрактура на горен крај на улна

S52.7 мултипли фрактури на подлактица

S53.0 дислокација на главата на радиусот

S53.1 дислокација на други и неозначени делови на лакот