Надлактен корективен апарат со механизам за корекција во лактен зглоб-Редерсман
Пасивна подлактна ортоза од пластична маса
Радиалис апарат
Комерцијални производи за рамо, рака , дланка и зглобови