3105: Детска инвалидска количка

 Цена: 0денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Медицински индикации:

G24 дистонија

BG10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем

G71-G72 болести на мионевралната спојка на мускул

G81.9 хемиплегија, неозначена

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест

Z89(Z89.5- Z89.8) стекнат недостиг на долен екстремитет3