2608: Корективен апарат за корекција на скочен зглоб – Редерсман

Цена: 792денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Со оваа ортоза се обезбедува добра имобилизација и стабилизација кај повреди во пределот на потколеницата. Со помош на степенестиот регулатор лесно се мести саканиот агол, при што се ограничува движењето на потребното ниво.

Медицински индикации:

М19.1 посттрауматска артроза на други зглобови

M19.9 артроза, неспицифицирано

M21.0 валгус деформација, некласифицирана на друго место

M21.1 варус деформација, некласифициран на друго место

M21.2 флексиона деформација

M21.9 стекнати деформации на екстремитети, неспецифицирано

M36.2 хемофилична артропатија (D66-D68)

M24.5 контрактура на зглоб

M62.4 контрактура на мускул

T93.2 секвели од фрактура на долен екстремитет

T93.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на долен екстремитет

T93.5 секвели од повреда на мускул и тетива на долен екстремитет