Потколен пластичен апарат со ограничување на плантарна флексија

Потколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

Корективен апарат за корекција на скочен зглоб-редерсман

Медицинки чорапи