7102: Четвороножен бастун

Цена: 94денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Алуминиумски, со регулирање на висина. Има анатомска рачка која лесно се мести за обете раце.

Медицински индикации:

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем

G20-G26 екстрапирамидални заболувања и заболувања на движењето

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем

G71-G72 болести на мионевралната спојака на мускул

G80 церебрална парализа

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетралегија

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест

Z96.6 присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога

T93.2; T93.3; T93.4; T93.5; T93.9 секвели од повреди на долен екстремитет

M05; M06; M07; M08; M10 воспалителни полиартропатии

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво

M15.9 полиартроза, неозначено

B91 секвели од полиомиелит

S82.8 фрактури на други делови од потколеницата

S82.5 фрактура на медијалниот малеолус

S82.6 фрактура на латералниот малеолус