2502: Шанцова кравата, дводелна-Филаделфија

 Цена: 74денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Цервикалната кравата е анатомски дизајнирана, изработена од пенест материјал за подобра имобилизација при повреда на цервикални пршлени. Во предниот дел се наога пластичен отвор за трахеотомија, а пластичниот дел во задниот дел од краватата дава поголема стабилизација.

Медицински индикации:

M50 (M50.0 – M50.9) заболување на цервикален диск

M53.0 цервикокранијален синдром M53.1 цервикобрахиjален синдром

M53.2 ‘рбетни нестабилности S12(S12.0–S12.9) фрактура на вратот

S13(S13.0–S13.6) дислокации, шинување и истегнување на зглобовите и лигаментите на ниво на вратот

S16 повреда на мускул и тетива на ниво на вратот

T91.1 секвели од фрактури на ‘рбетот

Q68.0 конгенитална деформација на стерноклеидомастоидниот мускул