3101: Универзална инвалидска количка

3201: адаптација за WC

 Цена: 0денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем

G20 Паркинсонова болест

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем

G71-G72 болести на мионевралната спојка на мускул

G80.0 спастична церебрална парализа

G80.2 спастична хемиплегична церебрална парализа

G80.3 дискинетична церебрална парализа

G80.9 инфантилна церебрална парализа, неозначена

G81.9 хемиплегија, неозначена

G82(G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво

Т95.3 и Т95.9 секвели од изгореници,корозии и смрзнатини

Z89.5 стекнат недостиг на нога до или под колено

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитета на кое било ниво, освен само прсти

Z96.8 присуство на други означени функционални имплантати