3104: Тоалетна инвалидска количка

 Цена: 0денари    *лица до 18 години се ослободени од партиципација

Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит

G10-G13 системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем

G20-G26 екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето

G30-G32 други дегенеративни болести на нервниот систем

G35-G37 демиелинизирачки болести на централниот нервен систем

G60-G64 полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем

G71-G72 болести на мионевралната спојка на мускул

G81(G81.0-G81.9) хемиплегија

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест

M05; M06; M07; M08; M10 воспалителни полиартропатии

M15.9 полиартроза неозначено

M30-M36 системски заболувања на сврзното ткиво

Z89 (Z89.5-Z89.8) стекнат недостиг на долен екстремитет

Z96.6 присуство на ортопедски зглобни имплантанти на нога

T93.2; T93.6;T93.9 секвели од повреди на долен екстремитет

Т95.3 и Т95.9 секвели од изгореници,корозии и смрзнатини